Mesures RD Llei/8/2020, de 17 març

Us passem nova informació per a les persones autònomes i referent als expedients de regulació temporal d’ocupació i alhora us adjuntem un model per als desplaçaments per motius laborals que us poden requerir les forces de seguretat (màxim una persona per cotxe, excepte menors d’edat, persones dependents…)

El Govern Espanyol va aprovar el Reial Decret Llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per accedir a la cessació d’activitat per part de les persones treballadores autònomes, ja es pot demanar a través de les mútua que tingui cada autònom:

 

PERSONES BENEFICIÀRIES:

 • Es crea una prestació extraordinària per a aquelles persones autònomes que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19.

REQUISITS PER A TENIR DRET A LA PRESTACIÓ:

 • Estar afiliat i en alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma
 • No cal tenir la cobertura per cessament d’activitat de treballador autònom
 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat (Model 036 o 037)
 • Trobar-se al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social (de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al Pagament)
 • La pot sol·licitar tota persona autònoma, l’activitat de la qual s’hagi vist suspesa amb motiu del Reial Decret 346/2020 o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%.
 • Si es tenen treballadors a càrrec, ha de realitzar un ERTO i, a més, sol·licitar el cessament d’activitat
 • No s’exigeix ​​carència mínima per accedir a aquesta prestació extraordinària

En què consisteix LA PRESTACIÓ?

 • La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tingués carència, per al càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35 €)
 • La durada de la prestació és d’1 mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma

El Govern Espanyol va aprovar el Reial Decret Llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures en relació als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, ja es poden tramitar:

En el supòsit que l’empresa tingui una pèrdua d’activitat com a conseqüència directa del COVID-19 es podrà tramitar per causa de força major (en 5 dies responen si l’accepten com a força major), i això comporta que tindrà efectes retroactius des que es va declarar l’estat d’alarma (des de dilluns dia 16.03.20),  que l’empresa no haurà de pagar la cotització a la SS (si té menys de 50 treballadors), que el tràmit és molt més àgil i ràpid i els treballadors no consumiran atur i hi tindran dret encara que no tinguin el temps mínim de cotització. Es considera que s’està dins aquest grup si:

1.- L’empresa ha hagut de tancar pel fet que desenvolupa la seva activitat en locals d’afluència pública (bars, restaurants, guarderies, acadèmies, gimnasos…)

2.- Si els seus clients o proveïdors han patit restriccions de mobilitat (transport públic).

3.- Si l’empresa pateix manca de subministres que li impossibiliti continuar amb la seva activitat.

4.- Si a l’empresa s’han donat situacions urgents a causa de contagi de la plantilla (a l’empresa hi ha alguna persona que ha donat positiu el test del virus).

5.- Si l’empresa ha hagut d’adoptar mesures d’aïllament preventiu exigides per l’autoritat sanitària i que estiguin degudament acreditades.

En el supòsit que els perjudicis no siguin directament atribuïbles al coronavirus s’haurà de sol·licitar un expedient de regulació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19.

És molt semblant als ERTOS vigents fins ara, només que seran molt mes àgils de tramitar.

Per altra banda també considerem important informar-vos de:

 • Pels contribuents que tinguin el certificat electrònic caducat o pròxim a caducar, s’informa que l’AEAT permet l’ús dels certificats caducats en la seva SEU ELECTRÒNICA d’acord amb el que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. És possible que el vostre navegador habitual no ho permeti però en aquest cas recomanem que el traslladeu al FireFox on es podrà seguir utilitzant.

 • Es prorroga durant un any la validesa del DNI que caduca a partir de la declaració de l’estat d’alarma. Queda prorrogada per un any, fins el dia tretze de març de dos mil vint-i-u, la validesa del document nacional d’identitat de les persones majors d’edat, titulars d’un document que caduqui des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. També s’indica que la pròrroga de la validesa del document nacional d’identitat permetrà que puguin renovar-se, d’acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats a el mateix per igual període.

Agraïm a la Gestoria Mas, Assessoria del Bages i Assessoria Climenç, la informació facilitada.

Us recomanem que contacteu cadascú amb la vostra gestoria per tal de fer els tràmits pertinents.